P_120807a.jpg

頭社活盆地金針花海+蝶豆花

要快會搖動的地皮,肥沃的地上種滿了絲瓜

近年開闢了一大片的金針花田+蝶豆花農場

P_120901a.jpg

P_121056a.jpg

P_123300a.jpg

P_123338a.jpg

P_123405a.jpg

P_123520a.jpg

P_123543a.jpg

P_123552a.jpg

P_123608a.jpg

P_123618a.jpg

P_123649a.jpg

P_123754a.jpg

P_123802a.jpg

P_124339a.jpg

P_124345a.jpg

P_124503a.jpg

P_124518a.jpg

P_124553a.jpg

P_124600a.jpg

P_124610a.jpg

P_125209a.jpg

P_125946a.jpg

P_130403a.jpg

P_130408a.jpg

P_130418a.jpg

P_130441a.jpg

P_130520a.jpg

P_130539a.jpg

P_130639a.jpg

P_20171010_123627a.jpg

P_20171010_124558a.jpg

P_20171010_125208a.jpg

文章標籤
創作者介紹

台北好好玩,台灣自由行

阿丹 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()